POLITYKA PRYWATNOŚCI
w Spółce Zakłady Mięsne Silesia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach 

 

25 maja 2018 r.  to początek obowiązywania unijnego Rozporządzenia w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych (dalej, RODO).

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie  Klientów jest dla nas bardzo ważne.

W Spółce  Zakłady Mięsne Silesia S.A., zapewniamy adekwatny poziom zabezpieczenia  i zgodne z prawem przetwarzanie wszelkich danych – również osobowych.  Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane  osobowe są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz które  z tych danych w  jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się  zwrócić w sprawach z tym związanych.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami, na adres e-mail: dane@duda.pl

§ 1

 • Polityka  prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych  Użytkowników korzystających z witryny internetowej www.dudus.duda.pl  Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
 • Polityka prywatności ma charakter informacyjny.
 • Administratorem  danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO,  oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2018.1000), jest Spółka Zakłady Mięsne Silesia Spółka Akcyjna,  z siedzibą w Katowicach, ul. Opolska 22, wpisana do Rejestru  Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód  w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod nr KRS 0000374678, NIP:  4970063144, zwana dalej Administratorem.
 • Dane osobowe  Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony  danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług  drogą elektroniczną.
 • Administrator dokłada wszelkich starań  w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą,  a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem.  Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych,  zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu  niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez  niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,  których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego  celu przetwarzania.
 • Celem Polityki Prywatności jest określenie  działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych  gromadzonych za pośrednictwem witryny internetowej.
 • Wszystkie  zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych  środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa,  w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich  nieupoważnionym wykorzystaniem.
 • Administrator na zasadach  określonych w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych.  Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym  podmiotom, np. administratorowi strony internetowej. Dostęp do danych  osobowych Użytkownika jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie  niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług.  Podmioty zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na podstawie  stosownych umów powierzenia.

§ 2

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 • Administrator  pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów  serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 • Dane zapisane  w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi  ze strony internetowej Administratora i nie są wykorzystywane w celu  identyfikacji osób korzystających z witryny internetowej.
 • Logi  serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący  do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu  poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 • Administrator  w ramach witryny internetowej może gromadzić dane osobowe Użytkowników   kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem formularza  kontaktowego, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania  danej prośby Użytkownika i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi.  Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie  czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podstawą prawną  przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie  usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby  wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). Jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • Administrator  przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do prawidłowej realizacji  usług dostępnych za pośrednictwem witryny internetowej i jest  uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach  witryny internetowej danych w następujących celach:
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
 • kontaktowania  się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych  ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami  marketingowymi i reklamowymi,
 • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług.
 • Administrator  jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych  za pośrednictwem witryny internetowej danych wyłącznie w zakresie  realizacji powyżej określonych celów.
 • Administrator jest  uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych  przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia  Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu,  przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne  dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.
 • Przykładowi odbiorcy danych osobowych Użytkownika:
 • dostawcy  usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne,  informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi  prowadzenie działalności gospodarczej,
 • dostawcy usług  księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie  księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe,  kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia  zebrane dane osobowe Użytkowników wybranemu dostawcy działającemu  na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym  do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą  polityką prywatności.

 § 3

Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 • Administrator  zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies  w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z witryny  internetowej przez Użytkownika. Pliki cookies to mały fragment tekstu,  który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który  przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę.  Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie  i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
 • Administrator  wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu  końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony  internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies  „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas  określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez  Użytkownika.
 • Administrator w ramach witryny internetowej stosuje następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny internetowej,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
 • „wydajnościowe”  pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie  korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników,
 • Pliki cookies niezbędne są do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego witryny internetowej.
 • Użytkownik  w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić  ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość  gromadzenia plików cookies.
 • Użytkownik, który nie chce  wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej  chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową  instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta  przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik.  Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej  przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe  obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla  Firefox, Google Chrome, Opera.
 • Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np.:
 •  dostawcom  reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji  z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie  internetowej. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom  polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.

Administrator  informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania  podejmowane przez użytkownika w ramach strony internetowej:

kod  śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony  internetowej; jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy rejestrowali Państwa ruch  i zachowanie na naszej stronie internetowej, prosimy o kliknięcie  w niniejszy link i podążanie zgodnie ze wskazówkami: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en.

§ 4

Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

 • Administrator  ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź  wszystkich informacji dotyczących Użytkowników organom władzy publicznej  bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia  informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 • Administrator  nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych  osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody  zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
 • Administrator  może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia  udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione  do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych  w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania podlegają przepisom  Polityki Prywatności,
 • Użytkownik ma w każdym czasie prawo  dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora.  Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co  do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania  danych osobowych Użytkownika, a także prawo cofnięcia zgody  na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę  uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
 • Użytkownik,  poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych  w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego  danych osobowych
 • Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie  informacji handlowej mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek  Użytkownika złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. W terminie  do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator  usuwa dane Użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania  informacji handlowych drogą elektroniczną.
 • W celu realizacji  swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne  oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem  poczty elektronicznej.
 • Usunięcie danych osobowych lub  zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować  brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora.
 • Dane  osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce prywatności  będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez  Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia  roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw  w tym zakresie.

§ 5

 • Administrator  zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Nowe wersje  Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej wraz  ze stosownym komunikatem.
 • Każda zmiana Polityki prywatności  będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej  umieszczenie na stronie internetowej Administratora. Wszelkie zmiany  będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia  wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.